เครื่องวัดระดับเสียงมีประโยชน์อย่างไร จำเป็นสำหรับอุตสาหกรรม

เครื่องวัดระดับเสียงประโยชน์

ก่อนที่จะทราบถึงประโยชน์ของเครื่องวัดระดับเสียงควรรู้และตระหนักถึงอันตรายจากการที่ได้ยินได้ฟังเสียงที่ดังอย่างต่อเนื่องตลอดเวลาเช่นเมื่อคนงานต้องสัมผัสกับระดับเสียงที่ดังมากในที่ทำงาน

พวกเขาอาจได้รับผลกระทบทางสุขภาพหลายประการ สิ่งเหล่านี้อาจเกิดจากการสัมผัสกับเสียงดังมากเพียงครั้งเดียวหรือโดยการสัมผัสกับระดับที่สูงขึ้น

ผลกระทบของเสียงต่อการได้ยินขึ้นอยู่กับ:

 • ความเข้มเสียงหรือแรงดันเสียงเดซิเบล (dB)
 • ความถี่หรือระดับเสียง (Hz)
 • เวลารับสัมผัสกับเสียง
 • ระยะห่างจากแหล่งที่มา
 • ความอ่อนไหวของแต่ละบุคคล (อายุ โรค พันธุกรรม ฯลฯ)
 • ลักษณะของเสียง (เสียงสะท้อน เสียงกระทบ ฯลฯ)
 • ปัจจัยอื่นๆ

ผลกระทบที่เป็นที่รู้จักมากที่สุดของเสียงรบกวนจากการทำงานคือการสูญเสียการได้ยิน อย่างไรก็ตาม ยังสามารถทำให้สภาวะสุขภาพอื่น ๆ แย่ลงได้

บุคคลบางคนมีความไวต่อผลกระทบของเสียงมากกว่าคนอื่นๆ และจะได้รับอันตรายได้ง่ายกว่าเมื่อสัมผัสกับเสียง

กฎหมายเรื่องเสียงดัง

ในประเทศไทยกฎหมายที่เกี่ยวกับเสียงดังมีหลายฉบับขึ้นอยู่กับที่มาของแหล่งกำเนิดเสียงเช่นในที่พักอาศัย ในโรงงานอุตสาหกรรมและเสียงดังจากการจราจร มีข้อกฎหมายที่แตกต่างกันไป บทความนี้จะยกตัวอย่างในโรงงานและที่พักอาศัยเท่านั้น

ในการทำงานและในโรงงานอุตสาหกรรม

1. ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่องความปลอดภัยในการทำงานเกี่ยวกับ ภาวะแวดล้อม หมวด 3 เสียง

ข้อ 13 ภายในสถานที่ประกอบการที่ให้ลูกจ้างคนใดคนหนึ่งทำงานดังต่อไปนี้

 1. ไม่เกินวันละเจ็ดชั่วโมงต้องมีระดับเสียงที่ลูกจ้างได้รับติดต่อกันไม่เกินเก้าสิบเอ็ดเดซิเบล (เอ) [91 dBA]
 2. เกินกว่าวันละเจ็ดชั่วโมง แต่ไม่เกิดแปดชั่วโมง จะต้องมีระดับเสียงที่ลูกจ้างได้รับติดต่อกันไม่เกินเก้าสิบเดซิเบล (เอ)  [90 dBA]
 3. เกินวันละแปดชั่วโมงต้องมีระดับเสียงที่ลูกจ้างได้รับติดต่อกันไม่เกินแปดสิบเดซิเบล (เอ)  [80 dBA]

ข้อ 14 นายจ้างจะให้ลูกจ้างทำงานในที่ที่มีระดับเสียงเกินกว่าร้อยสี่สิบเดซิเบล (เอ) มิได้
สาระสำคัญคือกำหนดระดับเสียงหนึ่งๆ กับระยะเวลาที่อนุญาตให้สัมผัสได้แต่ไม่ได้กำหนดในลักษณะการคำนวณหาปริมาณเสียงแต่อย่างใด

2. ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 4 (พ.ศ.2541) ออกตามความในพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ.2512 เรื่องหน้าที่ของผู้รับใบอนุญาติประกอบกิจการโรงงาน

สาระสำคัญคือกำหนดมาตรฐานเสียงดังในโรงงานไว้ที่ 80 เดซิเบล และหากเสียงดังเกินกว่าที่กำหนัดหรืออาจเป็นอันตรายต่อแก้วหู ทางโรงงานต้องจัดให้มีอุปกรณ์ลดเสียงที่มีประสิทธิภาพ สังเกตว่ากฎหมายไม่ได้กำหนดเรื่องระยะเวลาที่สัมผัสเสียงดังและสเกลของหน่วยเดซิเบลไว้

ในบ้านพักอาศัย

1.1 ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 (พ.ศ. 2540) เรื่อง กําหนด มาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป ออกโดยอาศัยอํานาจตามมาตรา 32(5) แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษา คุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2535

ข้อ 2 ให้กําหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป ไว้ดังต่อไปนี้

 1. ค่าระดับเสียงสูงสุด ไม่เกิน 115 เดซิเบลเอ
 2. ค่าระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง ไม่เกิน 70 เดซิเบลเอ

วิธีการคำนวณค่าระดับเสียงเฉลี่ยดูเพิ่มเติมได้ที่ www.pcd.go.th/wp-content/uploads/2020/06/pcdnew-2023-02-02_02-27-39_405433.pdf

เครื่องวัดระดับเสียงมีประโยชน์อย่างไร

เป็นอุปกรณ์ที่ใช้วัดระดับความดังของเสียงในสภาพแวดล้อมหรือสถานที่เฉพาะซึ่งมีประโยชน์ดังต่อไปนี้

1.การปฏิบัติตามข้อกำหนด: ช่วยให้มั่นใจได้ถึงการปฏิบัติตามมาตรฐานข้อบังคับและมาตรฐานอุตสาหกรรมสำหรับระดับเสียงในการตั้งค่าต่างๆ ตัวอย่างเช่นมีข้อบังคับที่กำหนดระดับเสียงสูงสุดที่อนุญาตในสถานที่ทำงาน ที่อยู่อาศัย และพื้นที่สาธารณะ เครื่องวัดระดับเสียงสามารถวัดระดับเสียงและช่วยระบุบริเวณที่ระดับเสียงเกินขีดจำกัดที่อนุญาต

2.ความปลอดภัย: การสัมผัสกับเสียงในระดับสูงอาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพของมนุษย์ ทำให้สูญเสียการได้ยิน หูอื้อ ความเครียด และปัญหาสุขภาพอื่นๆ เครื่องวัดนี้สามารถช่วยระบุพื้นที่ที่มีระดับเสียงสูงเกินไป และกระตุ้นให้มีการใช้มาตรการเพื่อปกป้องพนักงานและสาธารณชนจากการสัมผัสเสียงที่มากเกินไป

3.การควบคุม: ในการตั้งค่าอุตสาหกรรมและการผลิต เครื่องวัดเสียงสามารถช่วยระบุแหล่งที่มาของเสียงและควบคุมการปล่อยเสียงรบกวน ด้วยการวัดระดับเสียงของอุปกรณ์และกระบวนการต่างๆ วิศวกรสามารถระบุวิธีลดระดับเสียง เช่น การใช้แผ่นกั้นเสียง ฉนวนกันเสียง หรือวิธีปฏิบัติในการทำงานที่เปลี่ยนไป

4.การควบคุมคุณภาพ: ในบางอุตสาหกรรม เช่น อุตสาหกรรมเครื่องเสียง สามารถใช้เครื่องวัดนี้เพื่อรับรองคุณภาพของผลิตภัณฑ์เครื่องเสียงได้ ด้วยการวัดระดับเสียงของอุปกรณ์เสียงต่างๆ วิศวกรสามารถมั่นใจได้ว่าเป็นไปตามมาตรฐานและข้อกำหนดเฉพาะ

5.การวิจัย: ในด้านการประเมินเสียงสิ่งแวดล้อม เครื่องวัดนี้ถูกนำมาใช้เพื่อศึกษาผลกระทบของมลพิษทางเสียงต่อมนุษย์และสัตว์ป่า ด้วยการวัดระดับเสียงในสภาพแวดล้อมที่แตกต่างกันและเมื่อเวลาผ่านไป นักวิจัยสามารถเข้าใจผลกระทบของมลพิษทางเสียงได้ดีขึ้น และพัฒนากลยุทธ์เพื่อลดผลกระทบดังกล่าว

เครื่องวัดเดซิเบล (Decibel) รุ่นแนะนำ

สามารถวัดระดับเสียงโดยรอบเช่นระดับเสียงรอบโรงงาน โรงเรียน ที่อยู่อาศัย สำนักงาน โรงพยบาลและถนน ฯลฯ

 1. ย่านวัดที่ 30dBA~130dBA
 2. ความถูกต้อง ± 1.5 dB
 3. ความละเอียด 0.1dB
 4. IEC651 Type 2 and ANSI S1.4 Type 2
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม