ความร้อน (Heat) วิทยาศาสตร์เบื้องหลัง

ความร้อนคือ

ความร้อน (Heat) เป็นแนวคิดพื้นฐานที่มีบทบาทสำคัญในชีวิตประจำวันของเรา ซึ่งมีอิทธิพลต่อปรากฏการณ์ทางธรรมชาติและกิจกรรมของมนุษย์มากมาย ที่แกนกลาง

ความร้อนคือพลังงานรูปแบบหนึ่งที่เกี่ยวข้องกับการเคลื่อนที่ของอนุภาคในระดับโมเลกุล การถ่ายโอนพลังงานนี้เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติจากวัตถุที่ร้อนกว่าไปหาเย็นกว่า โดยพยายามทำให้อุณหภูมิเท่ากัน

จากประสบการณ์ในแต่ละวันของเรา ความร้อนแสดงออกในรูปแบบต่างๆ ซึ่งส่งผลต่อคุณสมบัติทางกายภาพและทางเคมีของสสาร ตั้งแต่ความอบอุ่นของแสงแดดบนผิวของเราไปจนถึงเสียงที่ร้อนจัดในห้องครัว ความร้อนเป็นส่วนสำคัญของสภาพแวดล้อมและกิจกรรมของเรา

การทำความเข้าใจหลักการของความร้อนถือเป็นสิ่งสำคัญในหลายสาขา รวมถึงฟิสิกส์ วิศวกรรมศาสตร์ และวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม

ความร้อนทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงสถานะของสสาร เช่น การละลายน้ำแข็งหรือน้ำเดือด โดยขับเคลื่อนรูปแบบสภาพอากาศ มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมของก๊าซ และเป็นปัจจัยสำคัญในการทำงานของเทคโนโลยี เช่น ระบบทำความร้อน เครื่องทำความเย็น และอุปกรณ์ทำอาหาร

สัญกรณ์และหน่วยของความร้อน

ความร้อนในรูปของพลังงานมีหน่วยจูล (J) ในระบบหน่วยสากล (SI) นอกจากนี้ สาขาวิศวกรรมประยุกต์หลายสาขายังใช้หน่วยแบบดั้งเดิมอื่นๆ เช่นหน่วยความร้อนบริติช (BTU) และแคลอรี่ หน่วยมาตรฐานสำหรับอัตราการทำความร้อนคือวัตต์ (W) ซึ่งกำหนดเป็นหนึ่งจูลต่อวินาที

สัญลักษณ์ Q สำหรับความร้อนถูกนำมาใช้โดย Rudolf Clausius และ Macquorn Rankine ในราวปี พ.ศ. 2402 (ค.ศ 1859 ) ความร้อนที่ปล่อยออกมาจากระบบสู่สิ่งแวดล้อมโดยรอบจะมีปริมาณเป็นลบ (Q < 0) เมื่อระบบดูดซับความร้อนจากสภาพแวดล้อมจะเป็นค่าบวก (Q > 0)

ฟลักซ์ความร้อนหมายถึงอัตราการถ่ายเทความร้อนต่อหน่วยพื้นที่หน้าตัด (วัตต์ต่อตารางเมตร)

ความร้อนและอุณหภูมิ

ความร้อนและอุณหภูมิเป็นแนวคิดที่เกี่ยวข้องกันในอุณหพลศาสตร์ แต่มีความหมายและลักษณะเฉพาะที่แตกต่างกัน

ความร้อน (Heat):

 1. คำจำกัดความ: ความร้อนคือพลังงานรูปแบบหนึ่งที่ถ่ายโอนระหว่างวัตถุเนื่องจากความแตกต่างของอุณหภูมิ เป็นพลังงานที่เกี่ยวข้องกับการเคลื่อนที่ของอะตอมและโมเลกุลภายในสาร
 2. การถ่ายโอน: ความร้อนไหลจากบริเวณที่มีอุณหภูมิสูงกว่าไปยังบริเวณที่มีอุณหภูมิต่ำกว่า การถ่ายโอนสามารถเกิดขึ้นได้โดยการนำ (การสัมผัสโดยตรง) การพาความร้อน (ผ่านของไหล) หรือการแผ่รังสี (ผ่านคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า)
 3. ผลกระทบ: การเพิ่มความร้อนให้กับสารโดยทั่วไปจะทำให้อุณหภูมิของสารเพิ่มขึ้น ส่งผลให้อนุภาคของสารเคลื่อนที่เร็วขึ้น ในทางกลับกัน การเอาความร้อนออกไปมักจะทำให้อุณหภูมิลดลง

อุณหภูมิ (Temperature):

 1. คำจำกัดความ: อุณหภูมิคือการวัดพลังงานจลน์เฉลี่ยของอนุภาคในสาร มันบ่งบอกว่าวัตถุหรือสสารนั้นร้อนหรือเย็นแค่ไหน
 2. มาตราส่วน: โดยทั่วไปหน่วยวัดอุณหภูมิจะวัดโดยใช้มาตราส่วน เช่น เซลเซียส ฟาเรนไฮต์ หรือเคลวิน เครื่องชั่งเหล่านี้แสดงพลังงานความร้อนที่มีอยู่ในระบบเป็นตัวเลข
 3. ไม่มีการไหล: อุณหภูมิไม่ไหลหรือถ่ายเทระหว่างวัตถุต่างจากความร้อน เป็นคุณสมบัติเฉพาะของสาร ณ เวลาใดเวลาหนึ่ง
 4. ผลกระทบ: การเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิอาจส่งผลต่อคุณสมบัติทางกายภาพของสาร เช่น ปริมาตร ความหนาแน่น และการนำไฟฟ้า อย่างไรก็ตาม อุณหภูมิเพียงอย่างเดียวไม่ได้ระบุพลังงานความร้อนทั้งหมดของวัตถุ

ความร้อนในชีวิตประจำวัน

ความร้อนมีบทบาทสำคัญในการใช้งานในชีวิตประจำวัน ซึ่งส่งผลต่อชีวิตของเราในด้านต่างๆ ต่อไปนี้คือตัวอย่างทั่วไปของการใช้ความร้อนในกิจกรรมประจำวัน:

 • การทำอาหาร: ใช้ความร้อนในการปรุงอาหารหลากหลายวิธี เช่น การอบ การทอด การต้ม และการย่าง
 • ระบบทำความร้อน: ระบบทำความร้อนจะเพิ่มอุณหภูมิภายในอาคาร ให้ความสบายในช่วงอากาศหนาวเย็น
 • เครื่องทำความเย็นและเครื่องปรับอากาศ: ระบบเหล่านี้ใช้กระบวนการแลกเปลี่ยนความร้อนเพื่อทำให้พื้นที่เย็น ถนอมอาหาร และสร้างสภาพแวดล้อมภายในอาคารที่สะดวกสบาย
 • ระบบน้ำร้อน: ระบบเหล่านี้ทำน้ำร้อนสำหรับใช้ในบ้าน รวมถึงการอาบน้ำ ทำความสะอาด และทำอาหาร
 • กระบวนการผลิตและอุตสาหกรรม: การนำความร้อนไปใช้ในกระบวนการผลิตเพื่อขึ้นรูป ขึ้นรูป และเปลี่ยนสภาพวัสดุสำหรับผลิตภัณฑ์ต่างๆ
 • การใช้งานทางการแพทย์: มีการใช้ความร้อนในสถานพยาบาลเพื่อฆ่าเชื้ออุปกรณ์และให้การบำบัดรักษาโรค
 • อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์: อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์สร้างความร้อนระหว่างการทำงาน และการกระจายความร้อนอย่างมีประสิทธิภาพเป็นสิ่งสำคัญสำหรับการทำงานที่เหมาะสม

สรุป

ความร้อนคือการถ่ายเทพลังงานความร้อนจากวัตถุที่ร้อนกว่าไปยังวัตถุที่เย็นกว่า ในขณะที่อุณหภูมิเป็นหน่วยวัดพลังงานจลน์เฉลี่ยของอนุภาคในสาร การเพิ่มความร้อนให้กับวัตถุจะทำให้อุณหภูมิของวัตถุเพิ่มขึ้น และการเอาความร้อนออกไปจะทำให้อุณหภูมิลดลง การทำความเข้าใจความแตกต่างระหว่างความร้อนและอุณหภูมิถือเป็นสิ่งสำคัญในสาขาต่างๆ รวมถึงฟิสิกส์ วิศวกรรม และการใช้งานในชีวิตประจำวัน

สินค้าเครื่องมือวัดอุณหภูมิรุ่นแนะนำ

เครื่องมือวัดอุณหภูมิ

วัดอุณหภูมิรุ่นแนะนำ

เทอร์มอมิเตอร์

เทอร์มอมิเตอร์

ตรวจอุณหภูมิอาหาร

ตรวจอุณหภูมิอาหาร

แบบอินฟราเรด

แบบอินฟราเรด

วัดอุณหภูมิอากาศ

วัดอุณหภูมิอากาศ

เทอร์มอสแกน

เทอร์มอสแกน