ค่า COD มาตรฐาน

ค่า COD มาตรฐาน

ค่า COD มาตรฐานสำหรับน้ำทิ้งจากโรงงาน

ดัชนีคุณภาพน้ำค่ามาตรฐานวิธีวิเคราะห์
1.ความเป็นกรดและด่าง (pH)5.5-9.0เครื่องวัดความเป็นกรดและด่างของน้ำ (pH Meter) ที่มีความละเอียดไม่ต่ำกว่า 0.1 หน่วย
2.อุณหภูมิ (Temperature)ไม่เกิน 40 °Cเครื่องวัดอุณหภูมิวัดขณะทำการเก็บตัวอย่าง
3.สี (Color)300 เอดีเอ็มไอวิธีเอดีเอ็มไอ (ADMI Method)
4.ของแข็งละลายน้ำทั้งหมด (Total Dissolved Solids หรือ TDS)(1) กรณีระบายลงแหล่งน้ำ ต้องไม่เกิน 3000 มิลลิกรัมต่อลิตรระเหยตัวอย่างที่กรองผ่านกระดาษกรองใยแก้ว (Glass Fiber Filter Disk) และอบแห้งที่อุณหภูมิ 180 องศาเซลเซียส เป็นเวลาอย่างน้อย 1 ชั่วโมง
(2) กรณีระบายลงแหล่งน้ำที่มีค่าของแข็งละลายน้ำทั้งหมดเกินกว่า 3000 มิลลิกรัมต่อลิตร ค่าของแข็งละลายน้ำทั้งหมดในน้ำทิ้งที่จะระบายได้ต้องมีค่าเกินกว่าค่าของแข็งละลายน้ำทั้งหมดที่มีอยู่ในแหล่งน้ำนั้นไม่เกิน 5000 มิลลิกรัมต่อลิตร
5.ของแข็งแขวนลอยทั้งหมด (Total Suspended Solids)ไม่เกิน 50 มิลลิกรัมต่อลิตรกรองผ่านกระดาษกรองใยแก้ว (Glass Fiber Filter Disk) และอบแห้งที่อุณหภูมิ 103-105 องศาเซลเวียส เป็นเวลาอย่างน้อย 1 ชั่วโมง
6.บีโอดี (Biochemical Oxygen Demand)ไม่เกิน 20 มิลลิกรัมต่อลิตรบ่มตัวอย่างที่อุณหภูมิ 20 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 5วันติดต่อกันและหาค่าออกซิเจนละลายด้วยวิธีเอไซด์โมดิฟิเคชั่น (Azide Modification) หรือวิธีเมมเบรนอิเลคโทรด (Membrane Electrode)
7.ค่าซีโอดี (Chemical Oxygen Demand)ไม่เกิน 120 มิลลิกรัมต่อลิตรย่อยสลายโดยใช้โพแทสเซี่ยมไดโครเมต (Potassium Dichromate)
8.ซัลไฟต์ (Sulfide)ไม่เกิน 1 มิลลิกรัมต่อลิตรไอโอโดเมตริก (Iodometric Method) หรือวิธีเมทิลีนบลู
9.ไซยาไนต์ (Cyanide HCN)ไม่เกิน 0.2 มิลลิกรัมต่อลิตรกลั่น (Distillation) และตรวจวัดด้วยวิธีเทียบสี (Colorimetric Method) หรือวิธี Flow Injection Analysis
10.น้ำมันและไขมัน (Fat Oil and Grease)ไม่เกิน 5 มิลลิกรัมต่อลิตรสกัดด้วยเทคนิค Liquid - Liquid Extraction หรือ Soxhlet Extraction ด้วยตัวทำละลายแล้วแยกหาน้ำหนักของน้ำมันและไขมัน
11.ฟอร์มาลดีไฮด์ (Formaldehyde)ไม่เกิน 1 มิลลิกรัมต่อลิตรวิธีเทียบสี (Colorimetric Method)
12.สารประกอบฟีนอล (Phenols)ไม่เกิน 1 มิลลิกรัมต่อลิตรกลั่น (Distillation) และตรวจวัดด้วยวิธีเทียบสี (Colorimetric Method)
13.คลอรีนอิสระ (Free Chlorine)ไม่เกิน 1 มิลลิกรัมต่อลิตรไตเตรท (Titrimetric Method) หรือวิธีเทียบสี (Colorimetric Method)

เครื่องวัด Chemical Oxygen Demand

รุ่นแนะนำตามวิธีโพแทสเซี่ยมไดโครเมต (Potassium Dichromate) สินค้าคุณภาพสูง หลายรุ่นให้เลือก การใช้งานง่ายด้าย พร้อมใบรับรอง Certificate จาก USA

COD Meter รุ่นแนะนำ

ที่มาของข้อมูล

http://reg3.diw.go.th/diw_info/wp-content/uploads/m.94-9.pdf