Biochemical oxygen demand (BOD) คือ

BOD คือ

Biochemical oxygen demand (BOD) คือปริมาณออกซิเจนที่แบคทีเรียและจุลินทรีย์อื่นๆ บริโภค ในขณะที่พวกมันย่อยสลายอินทรียวัตถุภายใต้สภาวะที่มีออกซิเจนอยู่ที่อุณหภูมิที่กำหนด

เมื่อคุณมองดูน้ำในแม่น้ำ ลำคลองสิ่งหนึ่งที่คุณไม่เห็นคือออกซิเจน แต่ภายในแหล่งน้ำนั้นโดยทั่วไปมีออกซิเจนอยู่ในปริมาณเล็กน้อยในรูปของออกซิเจนที่ละลายในน้ำ แม้ว่าปริมาณออกซิเจนที่ละลายในน้ำจะมีน้อยแต่เป็นองค์ประกอบที่สำคัญของแหล่งน้ำธรรมชาติ การมีออกซิเจนละลายน้ำที่มีความเข้มข้นเพียงพอมีความสำคัญต่อการรักษาสิ่งมีชีวิตในน้ำและคุณภาพชีวิตของสัตว์น้ำ

การมีออกซิเจนละลายน้ำที่มีความเข้มข้นเพียงพอมีความสำคัญต่อการรักษาสิ่งมีชีวิตในน้ำ การพิจารณาว่าอินทรียวัตถุส่งผลต่อความเข้มข้นของออกซิเจนละลายน้ำ (DO) ในลำธารหรือทะเลสาบอย่างไรเป็นส่วนสำคัญในการจัดการคุณภาพน้ำ

การวิเคราะห์น้ำชนิดหนึ่งที่ใช้เพื่อให้เข้าใจถึงผลกระทบของแบคทีเรียและจุลินทรีย์อื่นๆ ต่อปริมาณออกซิเจนที่พวกมันบริโภคได้ดีขึ้นเมื่อย่อยสลายอินทรียวัตถุคือการวัดความต้องการออกซิเจนทางชีวเคมี (BOD) เพื่อให้เป็นไปตามข้อจำกัดของ BOD อุตสาหกรรม การผลิต เชิงพาณิชย์และอุตสาหกรรมจำเป็นต้องดำเนินการตามแผนการบำบัดน้ำเสียหรือการกำจัดน้ำเสีย

COD กับ BOD

เช่นเดียวกับ BOD ความต้องการออกซิเจนทางเคมี (Chemical Oxygen Demand COD) สามารถใช้ในการประมาณปริมาณสารอินทรีย์ในตัวอย่างน้ำ COD อธิบายปริมาณออกซิเจนที่จำเป็นในการสลายตัวทางเคมีของสารมลพิษ ในขณะที่ BOD ระบุปริมาณออกซิเจนที่จำเป็นในการสลายสารมลพิษในทางชีววิทยากับจุลินทรีย์

ความสำคัญของความต้องการออกซิเจนทางชีวเคมี (BOD)

  • BOD วัดปริมาณออกซิเจนที่จุลินทรีย์ใช้ในกระบวนการย่อยสลายสารอินทรีย์ในแหล่งน้ำ
  • บ่งบอกถึงปริมาณมลพิษอินทรีย์ที่มีอยู่ในระบบนิเวศทางน้ำ
  • BOD ยังวัดการเกิดออกซิเดชันทางเคมี (COD) ของสารอนินทรีย์
  • BOD ยังใช้ในการบำบัดน้ำเสียหรือบำบัดน้ำเสียเพื่อทำลายและสลายของเสียอินทรีย์
  • กำหนดปริมาณอินทรียวัตถุที่มีอยู่ในดิน น้ำเสีย ตะกอน ขยะ ตะกอน ฯลฯ
  • ความต้องการออกซิเจนทางชีวเคมียังเป็นตัวกำหนดอัตราการหายใจในสิ่งมีชีวิตอีกด้วย
  • BOD ยังใช้ในอุตสาหกรรมยาและยาเพื่อทดสอบการใช้ออกซิเจนของการเพาะเลี้ยงเซลล์

การวัดค่าบีโอดี BOD

มีวิธีการสองถึงสามวิธีที่ได้รับความนิยมเป็นที่รู้จักกันในชื่อ Standard Methods 5210B วิธีนี้จะวิเคราะห์ความแตกต่างของออกซิเจนละลายน้ำ (DO Dissolved Oxygen) จากตัวอย่างเป็นเวลา 5วัน และบันทึกค่า DO เริ่มต้น และหลังจากนั้นนำน้ำเข้าไปบ่มเป็นเวลาห้าวันที่ 20°C ตัวอย่างจะถูกนำออกจากตู้บ่มและนำไปวัดค่า DO ทุกวัน

สูตรการคำนวณ BOD5

BOD mg/l = (Initial DO – DO5)

หมายเหตุ

  • Initial DO = ค่า Dissolved Oxygen วัดครั้งแรก
  • DO5 = ค่า Dissolved Oxygen ในวันที่ 5 หลังจากบ่มในตู้ควบคุมอุณหภูมิที่ 20°C

นี่เป็นการคำนวณค่าบีโอดีในเบื้องต้นเท่านั้นรายละเอียดที่ซับซ้อนให้ศึกษาเพิ่มเติมในเรื่องระบบบำบัดน้ำเสียของสาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม

แนะนำเครื่องวัด Dissolved Oxygen และ BOD แบรนด์ Hanna

เครื่องวัดคุณภาพน้ำรุ่นแนะนำ