COD คือ Chemical Oxygen Demand

COD คือ

ในด้านสิ่งแวดล้อมความต้องการออกซิเจนทางเคมี (COD หรือ Chemical Oxygen Demand) เป็นตัววัดความสามารถของน้ำในใช้ออกซิเจนระหว่างการสลายตัวของสารอินทรีย์ในน้ำ

กล่าวอีกนัยหนึ่งคือปริมาณออกซิเจนที่จำเป็นในการย่อยสลายอินทรียวัตถุที่มีอยู่ในปริมาณน้ำ ซึ่งโดยทั่วไปจะแสดงเป็นมวลของออกซิเจนที่ใช้ไปในปริมาตรของน้ำ ซึ่งหน่วย SI คือมิลลิกรัมต่อลิตร (มก./ลิตร)

การวิเคราะห์ซีโอดี COD ถูกใช้เป็นการวัดทางอ้อมของสารก่อมลพิษ (สารอินทรีย์) ในตัวอย่างน้ำ เป็นพารามิเตอร์ที่สำคัญในการวิเคราะห์คุณภาพน้ำช่วยลดความเสี่ยงต่อมนุษย์และสิ่งแวดล้อม

ซึ่งมีประโยชน์ในแง่ของคุณภาพน้ำโดยการจัดทำตัวชี้วัดเพื่อกำหนดผลกระทบของของเสียในน้ำเช่นเดียวกับความต้องการออกซิเจนทางชีวเคมี (BOD) Biochemical oxygen demand

COD เป็นวิธีที่ยอดเยี่ยมในการตรวจสอบประสิทธิภาพของโรงบำบัดน้ำ หากน้ำไม่ถูกบำบัดหรือบำบัดบางส่วน น้ำที่ระบายออกจะมีสารอินทรีย์ที่ปล่อยทิ้งซึ่งมีบทบาทสำคัญในการลดโอกาสที่สารมลพิษจะก่อให้เกิดความเสียหายต่อสิ่งแวดล้อม

ความสำคัญของซีโอดี

ในยุคอุตสาหกรรมมีความเป็นไปได้ที่จะก่อให้เกิดมลพิษและด้านสิ่งแวดล้อมมากมาย ซึ่งทั้งหมดนี้สามารถสร้างผลลัพธ์ด้านสุขภาพและความหลากหลายทางชีวภาพที่ร้ายแรงได้หากไม่ได้รับการดูแล สารมลพิษสามารถครอบงำกระบวนการฟื้นฟูตามธรรมชาติ

น้ำที่มีการปนเปื้อนสารอินทรีย์ในปริมาณสูงแล้วปล่อยลงสู่แม่น้ำ ลำธารสามารถมีผลกระทบได้หลากหลาย ซึ่งรวมถึง:

  • ความเป็นพิษของสารประกอบอินทรีย์: ผลกระทบต่อสุขภาพต่อพืชและสัตว์ป่า
  • ลดออกซิเจนละลายน้ำ
  • ผลกระทบต่อประชากรสัตว์น้ำ

เพื่อป้องกันอันตรายต่อสุขภาพของมนุษย์ในวงกว้างและการดำรงอยู่ของสัตว์บางชนิดอย่างต่อเนื่อง จำเป็นต้องประเมินคุณภาพแหล่งน้ำอย่างเหมาะสมก่อนที่จะนำไปใช้เพื่อการบริโภคหรือเชิงพาณิชย์ การทดสอบ COD เป็นส่วนสำคัญของกระบวนการนี้

COD สามารถใช้เพื่อ:

  • กำหนดความเข้มข้นของสารมลพิษที่ออกซิไดซ์ได้ในน้ำเสีย
  • วิเคราะห์ประสิทธิภาพของระบบบำบัดน้ำเสีย
  • กำหนดผลกระทบของการกำจัดน้ำเสียต่อสิ่งแวดล้อม
  • เพื่อเป็นดัชนีชี้วัดคุณภาพน้ำโดยรวม

การวัดปริมาณซีโอดีที่จำเป็นในการสลายสารอินทรีย์ที่เป็นมลพิษในน้ำที่สูงขึ้นในตัวอย่างบ่งชี้ว่ามีระดับของสารออกซิไดซ์ที่สูง หากเป็นกรณีนี้น้ำจะมีระดับออกซิเจนที่ละลายในน้ำต่ำลง เมื่อสิ่งนี้เกิดขึ้นผลกระทบต่อสิ่งมีชีวิตในน้ำ เป้าหมายของการบำบัดน้ำเสียคือเพื่อลดระดับซีโอดีในน้ำ

การตรวจสอบระดับ COD ช่วยให้บริษัทจัดการน้ำเสียสะดวกในการตัดสินใจเลือกวิธีที่ดีที่สุดสำหรับการบำบัดน้ำ หากไม่มีการวิเคราะห์และข้อมูลโดยละเอียด การดำเนินการที่ถูกต้องอาจเป็นเรื่องยากหากไม่สามารถทำได้โดยสมบูรณ์

การวัดค่าซีโอดี COD

กระบวนการวิเคราะห์ COD นั้นรวดเร็วเมื่อเทียบกับวิธีการแบบเดิมเช่นความต้องการออกซิเจนทางชีวเคมี (BOD) ในการวัดค่า COD ในตัวอย่าง คุณต้องใช้สารออกซิไดซ์อย่างแรงภายใต้สภาวะที่เป็นกรด สารออกซิไดซ์ทั่วไป ได้แก่ :

  • โพแทสเซียมไดโครเมต
  • โพแทสเซียมไอโอเดต
  • เซอริกซัลเฟต

วิดิโอแนะนำการวัดค่า COD

มาตรฐานซีโอดีในประเทศไทย

ดัชนีคุณภาพน้ำค่ามาตรฐานวิธีการวิเคราะห์
ค่าซีโอดี (Chemical oxygen demand)ไม่เกิน 120 มิลลิกรัมต่อลิตรย่อยสลายโดยใช้โพแทสเซียมไดโครเมต

เครื่องวัด COD

มีความแม่นยำสูง ย่อยสลายโดยใช้โพแทสเซียมไดโครเมต (Potassium Dichromate Method)

หลายรุ่นให้เลือกพร้อมใบรับรอง Certificate จาก US ให้ความแม่นยำพร้อมการใช้งานที่ง่ายด่าย

COD Meter รุ่นแนะนำ

ข้อดีของตรวจวัดความต้องการออกซิเจนทางเคมีคืออะไร

ข้อได้เปรียบหลักของ COD คือเป็นวิธีการทดสอบที่ค่อนข้างรวดเร็วซึ่งสอดคล้องกับมาตรฐาน APHA และ ISO ความเร็วเป็นสิ่งสำคัญ แต่ความแม่นยำนั้นไม่อาจลดทอนลงได้ การผสมผสานระหว่างความเร็วและความแม่นยำของเครื่องวิเคราะห์ COD เป็นข้อได้เปรียบที่สำคัญ

โดยปกติ COD จะสูงกว่า BOD เนื่องจากสารประกอบอินทรีย์สามารถถูกออกซิไดซ์ทางเคมีได้มากกว่าการออกซิไดซ์ทางชีวภาพ ซึ่งรวมถึงสารเคมีหลายชนิดที่เป็นพิษต่อชีวิตทางชีววิทยา ทำให้การทดสอบซีโอดีมีประโยชน์อย่างมากในการทดสอบสิ่งปฏิกูลในอุตสาหกรรม เนื่องจากการทดสอบ BOD จะไม่ถูกตรวจวัด