BOD ย่อมาจากอะไรและความหมาย วิธีการตรวจวัด

BOD ย่อมาจาก “Biochemical oxygen demand” หรือแปลเป็นภาษาไทยคือความต้องการออกซิเจนทางชีวเคมีซึ่งคือปริมาณออกซิเจนที่แบคทีเรียและจุลินทรีย์ใช้ในขณะที่ย่อยสลายอินทรียวัตถุภายใต้สภาวะแอโรบิก (สภาวะมีออกซิเจน)

ทะเลสาบหรือลำธารทั่วไปมีออกซิเจนในปริมาณเล็กน้อยในรูปของออกซิเจนละลายน้ำ Dissolved oxygen (DO) ออกซิเจนที่ละลายในน้ำเป็นส่วนประกอบที่สำคัญของแหล่งน้ำธรรมชาติ ช่วยรักษาชีวิตสัตว์น้ำและความสวยงามของลำธารและทะเลสาบ การสลายตัวของอินทรียวัตถุในน้ำวัดจากความต้องการออกซิเจนทางชีวเคมี อย่างไรก็ตาม ความเครียดจากสิ่งแวดล้อมและปัจจัยอื่นๆ ที่มนุษย์สร้างขึ้นสามารถลดปริมาณออกซิเจนที่ละลายในน้ำได้

ความต้องการออกซิเจนทางชีวภาพโดยพื้นฐานแล้วเป็นตัววัดปริมาณออกซิเจนที่จำเป็นในการกำจัดสารอินทรีย์ของเสียออกจากน้ำในกระบวนการย่อยสลายโดยแบคทีเรียแอโรบิก เพื่อให้เป็นไปตามข้อจำกัดของ BOD อุตสาหกรรมการผลิตเชิงพาณิชย์และการผลิตจำเป็นต้องดำเนินการตามแผนการบำบัดน้ำเสียหรือการกำจัด

เหตุใดจึงใช้วิธีนี้

BOD เป็นวิธีการทางชีวภาพที่ใช้ในการวัดปริมาณออกซิเจนละลายน้ำ (DO) ทั้งหมดที่ใช้โดยจุลินทรีย์ในกระบวนการทางชีววิทยาของการเผาผลาญโมเลกุลอินทรีย์ที่มีอยู่ในน้ำ

ปริมาณก๊าซออกซิเจนทั้งหมดที่มีอยู่ในน้ำเรียกว่าออกซิเจนละลายน้ำ (DO) ออกซิเจนที่ไม่ผสมอยู่ในน้ำอาจเป็นผลพลอยได้จากการสังเคราะห์ด้วยแสงของพืชน้ำหรือก๊าซออกซิเจนในบรรยากาศที่ละลาย

ความสำคัญ

 • BOD วัดปริมาณออกซิเจนที่จุลินทรีย์ใช้ในกระบวนการย่อยสลายอินทรียวัตถุในแหล่งน้ำ
 • เป็นสัญลักษณ์ของปริมาณมลพิษอินทรีย์ที่มีอยู่ในระบบนิเวศทางน้ำ
 • ยังควบคุมการเกิดออกซิเดชันทางเคมี (COD) ของสารอนินทรีย์
 • ใช้ในการบำบัดน้ำเสียหรือบำบัดน้ำเสียเพื่อทำลายและสลายของเสียอินทรีย์ผ่านสิ่งมีชีวิตแอโรบิก
 • กำหนดปริมาณอินทรียวัตถุที่มีอยู่ในดิน น้ำเสีย ตะกอน ขยะ ตะกอน ฯลฯ
 • ตรวจจับอัตราการหายใจในสิ่งมีชีวิต
 • ใช้ในอุตสาหกรรมยาและเวชภัณฑ์เพื่อทดสอบการใช้ออกซิเจนในการเพาะเลี้ยงเซลล์
 • ความต้องการออกซิเจนทางชีวภาพสามารถใช้เป็นตัวบ่งชี้ระดับมลภาวะต่อสิ่งแวดล้อมได้ ตัวอย่างเช่น ยิ่งระดับอินทรียวัตถุสูง (ในแหล่งน้ำเสียหรือสิ่งปฏิกูล) ค่า BOD ก็ยิ่งมากขึ้น
 • ดังนั้น ระดับความต้องการออกซิเจนในเลือดสูงหมายถึงปริมาณออกซิเจนที่ละลายน้ำได้สำหรับสิ่งมีชีวิตในทะเลอื่น ๆ เช่นปลามีน้อย
 • จากมุมมองทางนิเวศวิทยา โรงบำบัดน้ำเสียตั้งเป้าที่จะลดค่า BOD ก่อนปล่อยผู้มั่งคั่งลงแหล่งน้ำ

ค่ามาตรฐาน บี โอ ดี สำหรับน้ำทิ้งอุตสาหกรรม

ดัชนีคุณภาพน้ำค่ามาตรฐานวิธีวิเคราะห์
1.ความเป็นกรดและด่าง (pH)5.5-9.0เครื่องวัดความเป็นกรดและด่างของน้ำ (pH Meter) ที่มีความละเอียดไม่ต่ำกว่า 0.1 หน่วย
2.อุณหภูมิ (Temperature)ไม่เกิน 40 °Cเครื่องวัดอุณหภูมิวัดขณะทำการเก็บตัวอย่าง
3.สี (Color)300 เอดีเอ็มไอวิธีเอดีเอ็มไอ (ADMI Method)
4.ของแข็งละลายน้ำทั้งหมด (Total Dissolved Solids หรือ TDS)(1) กรณีระบายลงแหล่งน้ำ ต้องไม่เกิน 3000 มิลลิกรัมต่อลิตรระเหยตัวอย่างที่กรองผ่านกระดาษกรองใยแก้ว (Glass Fiber Filter Disk) และอบแห้งที่อุณหภูมิ 180 องศาเซลเซียส เป็นเวลาอย่างน้อย 1 ชั่วโมง
(2) กรณีระบายลงแหล่งน้ำที่มีค่าของแข็งละลายน้ำทั้งหมดเกินกว่า 3000 มิลลิกรัมต่อลิตร ค่าของแข็งละลายน้ำทั้งหมดในน้ำทิ้งที่จะระบายได้ต้องมีค่าเกินกว่าค่าของแข็งละลายน้ำทั้งหมดที่มีอยู่ในแหล่งน้ำนั้นไม่เกิน 5000 มิลลิกรัมต่อลิตร
5.ของแข็งแขวนลอยทั้งหมด (Total Suspended Solids)ไม่เกิน 50 มิลลิกรัมต่อลิตรกรองผ่านกระดาษกรองใยแก้ว (Glass Fiber Filter Disk) และอบแห้งที่อุณหภูมิ 103-105 องศาเซลเวียส เป็นเวลาอย่างน้อย 1 ชั่วโมง
6.บีโอดี (Biochemical Oxygen Demand)ไม่เกิน 20 มิลลิกรัมต่อลิตรบ่มตัวอย่างที่อุณหภูมิ 20 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 5วันติดต่อกันและหาค่าออกซิเจนละลายด้วยวิธีเอไซด์โมดิฟิเคชั่น (Azide Modification) หรือวิธีเมมเบรนอิเลคโทรด (Membrane Electrode)
7.ค่าซีโอดี (Chemical Oxygen Demand)ไม่เกิน 120 มิลลิกรัมต่อลิตรย่อยสลายโดยใช้โพแทสเซี่ยมไดโครเมต (Potassium Dichromate)
8.ซัลไฟต์ (Sulfide)ไม่เกิน 1 มิลลิกรัมต่อลิตรไอโอโดเมตริก (Iodometric Method) หรือวิธีเมทิลีนบลู
9.ไซยาไนต์ (Cyanide HCN)ไม่เกิน 0.2 มิลลิกรัมต่อลิตรกลั่น (Distillation) และตรวจวัดด้วยวิธีเทียบสี (Colorimetric Method) หรือวิธี Flow Injection Analysis
10.น้ำมันและไขมัน (Fat Oil and Grease)ไม่เกิน 5 มิลลิกรัมต่อลิตรสกัดด้วยเทคนิค Liquid - Liquid Extraction หรือ Soxhlet Extraction ด้วยตัวทำละลายแล้วแยกหาน้ำหนักของน้ำมันและไขมัน
11.ฟอร์มาลดีไฮด์ (Formaldehyde)ไม่เกิน 1 มิลลิกรัมต่อลิตรวิธีเทียบสี (Colorimetric Method)
12.สารประกอบฟีนอล (Phenols)ไม่เกิน 1 มิลลิกรัมต่อลิตรกลั่น (Distillation) และตรวจวัดด้วยวิธีเทียบสี (Colorimetric Method)
13.คลอรีนอิสระ (Free Chlorine)ไม่เกิน 1 มิลลิกรัมต่อลิตรไตเตรท (Titrimetric Method) หรือวิธีเทียบสี (Colorimetric Method)

ที่มาของข้อมูล

http://reg3.diw.go.th/diw_info/wp-content/uploads/m.94-9.pdf

แนะนำเครื่องวัด DO BOD HI98193 วิธีเมมเบรนอิเลคโทรด (Membrane Electrode)

HI98193 ออกแบบมาสำหรับครบทุกความต้องการใช้งานสำหรับมืออาชีพเพื่อการวัดค่า Dissolved oxygen (DO) และค่า BOD และความดันบรรยากาศพร้อมกับการวัดอุณหภูมิ กันน้ำได้ตามมาตรฐาน IP67

 • ย่านวัด DO 0.00-50.00 (mg/L) และ 0.0 ถึง 600.0%
 • ความละเอียด DO 0.01 (mg/L) และ 0.1%
 • ความแม่นยำ ± 1.5%
 • สอบเทียบอัตโนมัติแบบหนึ่งหรือสองจุด
 • ใบรับรอง Certificate จาก USA
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

บทความที่เกี่ยวข้อง