มิลลิกรัมต่อลิตร (mg/L )

มิลลิกรัมต่อลิตร (mg/L )

มิลลิกรัมต่อลิตร (mg/L) คือหน่วยที่คิดตามน้ำหนัก (มิลลิกรัม) ต่อปริมาตร (ลิตร) เป็นหน่วยมาตรฐานความเข้มข้นของ SI (International System of Unit) ย่อมาจาก mg/L

หน่วยนี้มักใช้กับวัสดุที่ละลายในสารละลาย ใช้ในการวิเคราะห์น้ำและในการวิเคราะห์โคลนและการกรองด้วยโคลน มก./ลิตร และ ppm ใช้แทนกันได้ก็ต่อเมื่อตัวอย่างมีความหนาแน่นที่แน่นอนของน้ำ ซึ่งประมาณโดยสารละลายเจือจางมากเท่านั้น

มิลิกรัม (mg/L )

มิลลิกรัมคือมวลเท่ากับ 1/1,000 ของกรัม เป็นหน่วยน้ำหนัก SI ในระบบเมตริก ในระบบเมตริก “มิลลิ” เป็นคำนำหน้าสำหรับ 10-3 มิลลิกรัมสามารถย่อเป็น mg ตัวอย่างเช่น 1 มิลลิกรัมสามารถเขียนเป็น 1 มก.

ลิตร (Liters)

ลิตรเป็นหน่วยปริมาตรเท่ากับ 1,000 ลูกบาศก์เซนติเมตร ลิตรเป็นชื่อพิเศษที่กำหนดไว้สำหรับลูกบาศก์เดซิเมตร และเท่ากับปริมาตรของหนึ่งลูกบาศก์เดซิเมตรพอดี

ลิตรเป็นหน่วยที่ยอมรับตามาตรฐาน SI สำหรับปริมาตรสำหรับใช้กับระบบเมตริก บางครั้งสามารถย่อเป็น l และบางครั้งก็ย่อด้วย L หรือ ℓ ตัวอย่างเช่น 1 ลิตรสามารถเขียนเป็น 1 l, 1 L หรือ 1 ℓ

สามารถแปลงเป็นหน่วยอื่นที่มีความหมายเดียวกัน

  • 1 mg/l = 1 µg/cm³
  • 1 mg/l = 1 µg/ml
  • 1 mg/l = 1 mg/dm³
  • 1 mg/l = 1 ppm (กรณีของเหลวเช่นน้ำ เนื่องจากน้ำ 1 ลิตร = 1 กิโลกรัม)

ตัวอย่างเครื่องมือวัดที่ใช้หน่วย mg/L

Original price was: ฿1,300.00.Current price is: ฿1,000.00.

บทความที่เกี่ยวข้อง