การวัดความชื้นในดิน (Soil moisture)

การวัดความชื้นในดิน

สำหรับเกษตรกรมีบางสิ่งที่สำคัญเท่ากับคุณภาพของดิน หากดินที่พวกเขาพยายามจะปลูกพืชผลมีสารอาหารไม่เพียงพอ พืชผลก็จะเติบโตได้ไม่ดี นอกจากนี้ ปริมาณความชื้นในดินอาจมีผลสำคัญต่อคุณภาพพืชผล:

น้ำน้อยเกินไปอาจทำให้พืชไม่เจริญเติบโตและลดคุณภาพได้ ในขณะที่น้ำมากเกินไปสามารถชะล้างปุ๋ยและธาตุอาหารในดินไปทำให้พืชไม่ได้สารอาหารอย่างเพียงพอเช่นกัน

เพื่อรักษาสุขภาพและคุณภาพของดิน เกษตรกรไม่เพียงแต่ต้องปลูกพืชหมุนเวียนและใช้ปุ๋ยเพื่อเติมสารอาหารที่สูญเสียไปเท่านั้น แต่ยังต้องติดตามและควบคุมความชื้นในดินอย่างใกล้ชิด คำถามคือเกษตรกรจะวัดความชื้นในดินได้อย่างไร

วิธีการวัดความชื้นในดิน 3 วิธี

  • ดูลักษณะภายนอกและการสัมผัสดิน
  • วิธีกราวิเมตริก
  • การใช้เครื่องมือวัดความชื้น

1. ลักษณะภายนอกและการสัมผัสดิน:

วิธีที่เก่าแก่ที่สุดวิธีหนึ่งในการกำหนดความชื้นในดินคือการสังเกตด้วยตาเปล่าและสัมผัสดิน ในขณะที่ความแม่นยำในการตัดสินดีขึ้นด้วยประสบการณ์ จะใช้เป็นแนวทางในการประมาณค่าความชื้นในดินที่มีอยู่ในตัวอย่างดินที่ได้จากบริเวณรากของพืช

สำหรับวิธีการนี้ต้องอาศัยประสบการณ์ ค่าที่ได้ไม่เป็นตัวเลขที่แน่ชัด หากสนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ nrcs.usda.gov/Internet/FSE_DOCUMENTS/nrcs144p2_051845.pdf

2. วิธีกราวิเมตริก:

ตัวอย่างดินนำมาจากระดับความลึกที่ต้องการในหลายตำแหน่งในดินแต่ละประเภท แล้วใช้เครื่องวัดวิเคราะห์ความชื้น (Moisture Analyzer) วิธีนี้เป็นวิธีที่แม่นยำที่สุด แต่โดยทั่วไปไม่เหมาะสำหรับใช้ในฟาร์ม ใช้เป็นหลักในงานทดลองและเป็นมาตรฐานที่เปรียบเทียบวิธีการวัดความชื้นแบบอื่น

หากสนใจในเครื่องมือวัดนี้ สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ เครื่องวัดวิเคราะห์ความชื้น (Moisture Analyzer)

3.การใช้เครื่องมือวัดความชื้น

เครื่องมือหลายอย่างมีจำหน่ายในเชิงพาณิชย์สำหรับการวัดความชื้นในดิน อุปกรณ์เหล่านี้อาจไม่แม่นยำเท่าวิธีกราวิเมตริก แต่รวดเร็วและยุ่งยากน้อยกว่า

เครื่องมือกลุ่มนี้ใช้หลักการที่ว่าการเปลี่ยนแปลงของความชื้นทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในคุณสมบัติทางไฟฟ้าของดิน คุณสมบัติทางไฟฟ้านี้คือความต้านทาน (หรือการนำไฟฟ้า) หรือประจุไฟฟ้า ซึ่งสามารถใช้เพื่อระบุความชื้น เนื่องจากคุณสมบัติทั้งหมดเหล่านี้ได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของความชื้น

หากสนใจเครื่องมือกลุ่มนี้ สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่เครื่องมือวัดความชื้นในดิน

นอกเหนือจากการตรวจวัดความชื้นในดิน ยังมีพารามิเตอร์สำคัญเช่นค่าพีเอช pH และ ค่าความนำไฟฟ้าในดิน EC ของดิน

การวัดค่า pH ของดิน:

ค่า pH ของดินสามารถวัดได้โดยใช้เครื่องวัดค่า pH (โดยปกติคือการผสมตัวอย่างดินกับน้ำหรือสารละลายเกลือ) แต่ก็มีเครื่องวัดที่สามารถวัดในดินได้โดยตรงเพิ่มเติมที่ https://www.tools.in.th/ph/suitable-soil-ph/

การวัดดิน EC:

EC ของดินสามารถวัดได้โดยใช้อิเล็กโทรดที่เสียบลงดินโดยตรง ค่าการนำไฟฟ้า (EC) วัดว่าดินสามารถส่งผ่านกระแสไฟฟ้าได้ดีเพียงใด อนุภาคที่มีประจุขนาดเล็กที่เรียกว่าไอออนช่วยในการนำประจุไฟฟ้าผ่านสาร

ไอออนเหล่านี้สามารถมีประจุบวกหรือลบได้ ยิ่งมีไอออนมากเท่าใด ค่าการนำไฟฟ้าก็จะยิ่งสูงขึ้นเท่านั้น ไอออนที่น้อยลงจะทำให้ค่าการนำไฟฟ้าลดลง โดยทั่วไป EC จะรายงานเป็นมิลลิซีแมนต่อเซนติเมตร (mS/cm)

หากสนใจเครื่องมือนี้ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ “เครื่องวัด EC ดิน