หน่วยวัดความชื้น (Unit of moisture)

หน่วยวัดความชื้น

ความชื้นอาจเป็นหัวข้อที่ซับซ้อนในการทำความเข้าใจ เกือบทุกคนรู้ว่ามันหมายถึงปริมาณความชื้นในอากาศ แต่คุณมีโอกาสน้อยที่จะพบคนที่เข้าใจหน่วยวัดความชื้นที่แตกต่างกันมาก

ความชื้นเป็นเพียงการวัดไอน้ำในอากาศ และหากร่วมกับอุณหภูมิสูงสามารถเพิ่มความร้อนได้ เนื่องจากความชื้นเป็นสิ่งที่วัดได้ จึงมีหน่วยความชื้น SI

ในบทความนี้เราจะพูดถึงหน่วยต่างๆ 5 หน่วยและเราจะอธิบายว่าทำไมความชื้นสัมพัทธ์จึงมีประโยชน์มากที่สุด และคุณจะได้รู้จักกับเครื่องวัดความชื้นในร่มที่มีประโยชน์จริงๆ ด้วยเทคโนโลยีในปัจจุบันทำให้คุณมีเครื่องมือวัดที่ให้คุณหลีกเลี่ยงการคำนวณที่ยุ่งยากซับซ้อน

5 หน่วยที่ใช้ในการวัดความชื้น

1.ความชื้นสัมบูรณ์ (Absolute Humidity)

ความชื้นสัมบูรณ์อธิบายปริมาณน้ำในอากาศ ใช้เพื่อวัดน้ำหนักของไอน้ำต่อหน่วยปริมาตรของอากาศ

“หน่วยความชื้นสัมบูรณ์ถูกกำหนดเป็น กรัม/ลบ.ม (g/m3)”

ตัวอย่าง 1

มีไอน้ำ 7 กรัมมีอยู่ในอากาศ 2 ลูกบาศก์เมตร ในกรณีเช่นนี้ คุณสามารถพูดได้ว่าความชื้นสัมบูรณ์เท่ากับ 3.5 กรัม/ลบ.ม.

แม้ว่าจะมีความแม่นยำทางวิทยาศาสตร์ แต่หน่วยการวัดนี้ก็ยังเข้าใจได้ยากสำหรับประชากรทั่วไป ดังนั้นรูปแบบอื่น ๆ ของหน่วยความชื้นจึงเป็นที่นิยมมากขึ้น โดยทั่วไปจะไม่ใช้ความชื้นสัมบูรณ์ ยกเว้นเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะของอุตสาหกรรมบางประการ

2.ความชื้นสัมพัทธ์ (Relative Humidity)

ความชื้นสัมพัทธ์จะใช้เพื่อค้นหาปริมาณไอน้ำในอากาศ ซึ่งหมายถึงปริมาณไอน้ำที่มีอยู่ในอากาศเทียบกับไอน้ำสูงสุดที่สามารถกักเก็บได้ ในกรณีส่วนใหญ่หน่วยความชื้นสัมพัทธ์จะแสดงเป็นเปอร์เซ็นต์ %RH

ตัวอย่าง 2

สมมุติว่าอากาศสามารถกักเก็บไอน้ำได้ 10 กรัม/ลบ.ม นักวิเคราะห์สภาพอากาศระบุว่าปัจจุบันอากาศมีปริมาณ 8 กรัม/ลบ.ม เราสามารถหาความชื้นสัมพัทธ์ (RH) ได้อย่างง่ายดายโดยคำนวณดังต่อไปนี้

RH=(8/10)×100 = 80% RH

3.ความชื้นจำเพาะ (Specific Humidity)

ความชื้นจำเพาะเป็นวิธีการวัดซึ่งคล้ายกับวิธีสัมบูรณ์ ข้อแตกต่างเพียงอย่างเดียวคือแทนที่จะพิจารณาปริมาณอากาศ การคำนวณนี้จะพิจารณามวลอากาศทั้งหมด ดังนั้นหน่วยความชื้นจำเพาะคือ กรัมต่อกิโลกรัม (g/kg) ซึ่งหมายความว่าความชื้นดังกล่าวแสดงเป็นปริมาณไอน้ำ (เป็นกรัม) ที่มีอยู่ในอากาศแต่ละกิโลกรัม

ความชื้นจำเพาะจะคงที่ตราบเท่าที่ความชื้นในอากาศไม่ถูกขจัดออกหรือถูกเติมเข้าไป ดังนั้นตัวเลขนี้จึงคงที่แม้ความดันและอุณหภูมิจะเปลี่ยนแปลงไป

“หน่วยของความชื้นจำเพาะคือกรัมของไอน้ำต่อกิโลกรัมของอากาศ (g/kg)”

4.จุดน้ำค้าง (Dew point)

นอกเหนือจากการทำความเข้าใจหน่วยความชื้นต่างๆ แล้ว คุณควรเรียนรู้เกี่ยวกับจุดน้ำค้างด้วย จุดน้ำค้างคืออุณหภูมิที่ไอน้ำในอากาศถึงจุดสูงสุด ที่จุดน้ำค้างอัตราการควบแน่นของน้ำจะเท่ากับอัตราการระเหย

“ดังนั้นหน่วยของจุดน้ำค้าง (Dewpoint) คือองศาเซลเซียส (C) หรือองศาฟาเรนไฮต์ (F)”

คุณยังสามารถกำหนดเป็นอุณหภูมิเมื่ออากาศถึงจุดอิ่มตัวเมื่อต้องกักเก็บน้ำ อุณหภูมิต่ำกว่าจุดน้ำค้างจะทำให้เกิดการควบแน่น ในรูปของเมฆ หมอก หรือน้ำค้าง (สามารถเห็นได้บนใบและใบหญ้า)

ความดันไอ (Vapor Pressure)

ความดันไอจะวัดความดันบางส่วนที่ไอน้ำสร้างขึ้นมา ความดันไอเป็นหน่วยวัดพิเศษอีกหน่วยหนึ่ง และไม่เป็นประโยชน์กับคนทั่วไปมากนัก ไม่ได้วัดปริมาณไอน้ำในอากาศ แต่จะวัดปริมาณแรงดันที่เกิดจากไอน้ำปริมาณเท่าใดในอากาศ ในแง่หนึ่งคล้ายกับความกดอากาศ

“หน่วยของความดันไอเป็นมิลลิบาร์เหมือนกับความดันบรรยากาศ”

การขยายตัวและอุณหภูมิตามปริมาตรไม่ส่งผลต่อความดันไอ มาตรการนี้เกี่ยวข้องอย่างใกล้ชิดกับความดันไออิ่มตัว ซึ่งหมายถึงปริมาณความดันที่ไอน้ำในอากาศอิ่มตัวสร้างขึ้น

ตารางข้อมูลหน่วยของความชื้น

รายละเอียดหน่วย
ความชื้นสัมบูรณ์ (Absolute Humidity)(กรัม/ลบ.ม) g/m3
ความชื้นจำเพาะ (Specific Humidity)(กรัมต่อกิโลกรัม) g/kg
ความชื้นสัมบูรณ์ (Absolute Humidity)% RH
จุดน้ำค้าง (Dew point)องศาเซลเซียส (C) หรือองศาฟาเรนไฮต์ (F)