เข้าใจกับ TDS EC Meters: คืออะไรและทำงานอย่างไร

tds ec meter

TDS EC meter คืออุปกรณ์ที่ใช้ในการวัดค่าแบบ 2 IN 1 ได้แก่ค่าของแข็งที่ละลายในน้ำทั้งหมด (Total Dissolved Solids หรือเรียกย่อว่า TDS) และค่าการนำไฟฟ้าในน้ำ (Electrical Conductivity หรือเรียกแบบย่อว่า EC) ของของเหลว

TDS คือปริมาณของสารอนินทรีย์และสารอินทรีย์ รวมทั้งเกลือ แร่ธาตุและโลหะที่ละลายในของเหลว ในขณะที่ EC หมายถึงความสามารถของของเหลวในการนำกระแสไฟฟ้า ซึ่งได้รับอิทธิพลจากการมีอยู่ของไอออนและสารที่ละลายน้ำอื่นๆ

โดยทั่วไปแล้วเครื่องวัด TDS EC meter จะประกอบด้วยอุปกรณ์พกพาที่มีโพรบซึ่งจุ่มในของเหลวที่กำลังตรวจวัด

หัววัดจะส่งกระแสไฟฟ้าผ่านของเหลว และอุปกรณ์จะวัดค่าการนำไฟฟ้าของของเหลวเพื่อกำหนดระดับ TDS และ EC การวัดค่าเหล่านี้มีประโยชน์ในการใช้งานที่หลากหลายเช่นการทดสอบคุณภาพของน้ำดื่ม การตรวจสอบระดับสารอาหารในการทำสวนแบบไฮโดรโปนิกส์ และรักษาสมดุลทางเคมีที่เหมาะสมในสระว่ายน้ำและอ่างน้ำร้อน

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ https://www.neonics.co.th/หมวดหมู่สินค้า/ec-meter

สินค้า TDS EC meter รุ่นแนะนำ

Total Dissolved Solids (TDS) คืออะไร

Total Dissolved Solids (TDS) เป็นการวัดปริมาณของสารอนินทรีย์และสารอินทรีย์ที่ละลายในของเหลว แสดงถึงความเข้มข้นรวมของของแข็งที่ละลายอยู่ในของเหลว รวมทั้งแร่ธาตุ เกลือ โลหะ และสารอื่นๆ TDS มักวัดเป็นส่วนในล้านส่วน (ppm) หรือมิลลิกรัมต่อลิตร (มก./ลิตร)

ตัวอย่างบางส่วนของประเภทของสารที่สามารถนำไปสู่ TDS ได้แก่ แคลเซียม แมกนีเซียม โซเดียม โพแทสเซียม คลอไรด์ ซัลเฟต ไนเตรต และคาร์บอเนต ระดับ TDS อาจแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับแหล่งที่มาของของเหลว เช่น น้ำประปา น้ำบาดาล หรือน้ำทะเล

การวัดค่า TDS มีความสำคัญในการใช้งานหลายประเภท เช่น การทดสอบคุณภาพของน้ำดื่ม การตรวจสอบกระบวนการบำบัดน้ำ และการควบคุมสมดุลของสารเคมีในสระว่ายน้ำและอ่างน้ำร้อน

Electrical Conductivity (EC) คืออะไร

ค่าการนำไฟฟ้า Electrical Conductivity (EC) เป็นการวัดความสามารถของของเหลวในการนำกระแสไฟฟ้า การนำไฟฟ้าของของเหลวได้รับผลกระทบจากการมีไอออนและสารที่ละลายน้ำอื่นๆ กล่าวอีกนัยหนึ่งคือยิ่งมีไอออนในของเหลวมากเท่าใด ค่า EC ก็จะยิ่งสูงขึ้นเท่านั้น EC วัดเป็นหน่วย Siemens ต่อเมตร (S/m) หรือไมโครซีเมนส์ต่อเซนติเมตร (µS/cm)

EC ใช้เป็นตัวบ่งชี้คุณภาพน้ำในการใช้งานที่หลากหลาย รวมถึงการเกษตร การปลูกพืชไร้ดิน การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ และการบำบัดน้ำดื่ม ตัวอย่างเช่น ในการเกษตร ค่า EC ของดินหรือน้ำชลประทานสามารถช่วยระบุสถานะของสารอาหารของพืชผล ในขณะที่การปลูกพืชไร้ดิน

การวัดค่า EC สามารถใช้เพื่อควบคุมความเข้มข้นของสารละลายธาตุอาหารได้ ในการบำบัดน้ำดื่ม สามารถใช้ EC เพื่อตรวจสอบประสิทธิภาพของกระบวนการบำบัดน้ำและรับรองว่าน้ำนั้นปลอดภัยสำหรับการบริโภค

การประยุกต์ใช้เครื่องวัด TDS EC

  • การทดสอบคุณภาพน้ำดื่ม: สามารถใช้เพื่อวัดระดับ TDS และ EC การนำไฟฟ้าในน้ำดื่มเพื่อให้แน่ใจว่าเป็นไปตามมาตรฐานที่จำเป็นสำหรับการบริโภคอย่างปลอดภัย
  • ไฮโดรโปนิกส์และอะควาโปนิกส์: ใช้ในระบบไฮโดรโปนิกส์และอะควาโปนิกส์เพื่อตรวจสอบระดับสารอาหารในน้ำและตรวจสอบให้แน่ใจว่าพืชหรือปลาได้รับสารอาหารในปริมาณที่เหมาะสมเพื่อการเจริญเติบโตที่ดี
  • พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำและตู้ปลา: สามารถใช้เพื่อตรวจสอบคุณภาพน้ำในตู้ปลาและการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำและช่วยป้องกันการสะสมของสารอันตรายที่อาจเป็นอันตรายต่อสิ่งมีชีวิตในน้ำ
  • โรงบำบัดน้ำเสีย: ใช้ในโรงบำบัดน้ำเพื่อตรวจสอบประสิทธิภาพของกระบวนการบำบัดและให้แน่ใจว่าน้ำเป็นไปตามมาตรฐานคุณภาพที่กำหนดก่อนปล่อยสู่สิ่งแวดล้อมหรือจ่ายให้กับผู้บริโภค
  • การใช้งานในอุตสาหกรรม: ถูกนำไปใช้งานในอุตสาหกรรมต่างๆ เช่น ในอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม เพื่อตรวจสอบคุณภาพของน้ำที่ใช้ในกระบวนการผลิต และรับประกันว่าน้ำจะปราศจากสารปนเปื้อนและปลอดภัยสำหรับการใช้งาน