มาตรฐานค่า ph ของน้ำดื่ม

มาตรฐานค่า ph ของน้ำดื่ม

น้ำเป็นสิ่งจำเป็นขั้นพื้นฐานสำหรับสิ่งมีชีวิตทุกชนิด น้ำบริสุทธิ์ทั้งหมดมีระดับ pH 7 ซึ่งอยู่ตรงกลางของมาตราส่วน ทำให้น้ำเป็นเครื่องดื่มที่เป็นกลาง

มาตรฐานระดับ pH น้ำดื่มควรมีค่าระดับ pH 6.5 ถึง 8.5 (จากตารางด้านล่างยังมีพารามิเตอร์อื่นๆ สำหรับคุณภาพน้ำ)

ตารางมาตรฐานค่า pH ของน้ำดื่ม

พารามิเตอร์กรมอนามัยอยสมอ
คุณภาพน้ำทางกายภาพ/ฟิสิกส์
- ความเป็นกรดและด่าง (pH)6.5-8.5 pH6.5-8.5 pH6.5-8.5 pH
- ความขุ่น (Turbidity)ไม่เกิน 5 NTUไม่เกิน 5 ซิลิกาสเกลไม่เกิน 5 NTU
- สีของน้ำ (Color)ไม่เกิน 15 แพลทินัม-โคบอลต์ไม่เกิน 20 ฮาเซนยูนิตไม่เกิน 5 แพลทินัม-โคบอลต์
- กลิ่นไม่กำหนดต้องไม่มีกลิ่น แต่ไม่รวมกลิ่นคลอรีนไม่กำหนด
คุณภาพน้ำทางเคมีทั่วไป
- สารละลายทั้งหมดที่เหลือจากการระเหย (TDS)ไม่เกิน 1,000 มก./ลไม่เกิน 500 มก./ลไม่เกิน 500 มก./ล
- ความกระด้าง (Hardness)ไม่เกิน 500 มก./ลไม่เกิน 100 มก./ลไม่เกิน 100 มก./ล
- ซัลเฟตไม่เกิน 250 มก./ลไม่เกิน 250 มก./ลไม่เกิน 200 มก./ล
- คลอไรด์ไม่เกิน 250 มก./ลไม่เกิน 250 มก./ลไม่เกิน 250 มก./ล
- ไนเตรทไม่เกิน 50 มก./ลไม่เกิน 4 มก./ลไม่เกิน 4 มก./ล
- ฟลูออไรด์ไม่เกิน 0.7 มก./ลไม่เกิน 0.7 มก./ลไม่เกิน 0.7 มก./ล
- ลิเนียอัลคิลเบนซีนซัลโฟเนตไม่กำหนดไม่เกิน 0.2 มก./ลไม่เกิน 0.2 มก./ล
- ฟีนอลิกซับสแตนซ์ไม่กำหนดไม่เกิน 0.001 มก./ลไม่เกิน 0.001 มก./ล

pH คืออะไร

ค่า pH ของแหล่งน้ำเป็นตัววัดความเป็นกรดหรือด่าง ระดับ pH เป็นการวัดกิจกรรมของอะตอมไฮโดรเจน เนื่องจากกิจกรรมของไฮโดรเจนเป็นตัวแทนที่ดีของความเป็นกรดหรือด่างของน้ำ

มาตราส่วน pH ดังที่แสดงด้านล่าง มีตั้งแต่ 0 ถึง 14 โดยที่ 7.0 เป็นค่ากลาง กล่าวกันว่าน้ำที่มีค่า pH ต่ำนั้นเป็นกรด และน้ำที่มีค่า pH สูงนั้นเป็นด่างหรือด่าง

น้ำบริสุทธิ์จะมี pH 7.0 แต่แหล่งน้ำและปริมาณน้ำฝนมีแนวโน้มที่จะเป็นกรดเล็กน้อย เนื่องจากมีสารปนเปื้อนอยู่ในอากาศ

เครื่องมือวัดกรด-ด่างน้ำดื่ม

ความถูกต้องแม่นยำของเครื่องมือวัดเป็นสิ่งจำเป็น ดูรายละเอียดเครื่องวัดพีเอชมิเตอร์ของน้ำดื่ม

มีสินค้าหลายรุ่นให้เลือก ทั้งแบบปากกา แบบตั้งโต๊ะ แบบภาคสนาม หลายรุ่นพร้อมใบรับรอง Certificate of Calibration

pH meter วัดน้ำรุ่นแนะนำ

TDS คืออะไร

TDS ย่อมาจาก Total dissolved solids และแสดงถึงความเข้มข้นรวมของสารที่ละลายในน้ำ TDS ประกอบด้วยเกลืออนินทรีย์และอินทรียวัตถุจำนวนเล็กน้อย

เกลืออนินทรีย์ที่พบได้ทั่วไปในน้ำ ได้แก่ แคลเซียม แมกนีเซียม โพแทสเซียม และโซเดียม ซึ่งเป็นไอออนบวกทั้งหมด และคาร์บอเนต ไนเตรต ไบคาร์บอเนต คลอไรด์ และซัลเฟต ซึ่งเป็นแอนไอออนทั้งหมด

ไอออนบวกเป็นไอออนที่มีประจุบวกและประจุลบเป็นไอออนที่มีประจุลบ

สาเหตุของค่า TDS ในน้ำ

แร่ธาตุเหล่านี้สามารถเกิดขึ้นได้จากหลายแหล่ง ทั้งจากธรรมชาติและจากกิจกรรมของมนุษย์ น้ำพุแร่ประกอบด้วยน้ำที่มีปริมาณของแข็งที่ละลายในระดับสูง เนื่องจากน้ำได้ไหลผ่านบริเวณที่หินมีปริมาณเกลือสูง

แร่ธาตุเหล่านี้ยังสามารถมาจากกิจกรรมของมนุษย์ น้ำที่ไหลบ่ามาทางการเกษตรและในเมืองสามารถนำแร่ธาตุส่วนเกินไปสู่แหล่งน้ำ เช่นเดียวกับการปล่อยน้ำเสีย น้ำเสียจากอุตสาหกรรม และเกลือที่ใช้ทำถนนน้ำแข็ง

การตรวจวัดค่า pH และ TDS ในน้ำ

การตรวจสอบระดับ TDS และค่า pH ของน้ำดื่มเป็นสิ่งสำคัญด้วยเหตุผลหลายประการ เมื่อแหล่งน้ำมีระดับ TDS สูงหรือ pH ต่ำ ก็มีแนวโน้มว่าจะมีสารปนเปื้อนที่เป็นอันตรายอื่นๆ อยู่ในน้ำ

ทั้ง TDS และ pH นั้นง่ายต่อการวัดเช่นกัน และหากมีสิ่งใดเกิดขึ้นกับน้ำเช่น มลพิษ โอกาสที่ทั้ง TDS และระดับ pH จะเปลี่ยนแปลง

ดังนั้นการติดตามการเปลี่ยนแปลงเหล่านั้นจึงเป็นสัญญาณเตือนล่วงหน้าว่ามีบางอย่างเกิดขึ้นกับ น้ำ. ด้วยเหตุผลเหล่านี้ การตรวจสอบระดับ TDS และ pH จึงเป็นสิ่งสำคัญ เพื่อที่ว่าหากเปลี่ยนแปลง จะดำเนินการได้ทันที

HI991300

เครื่องวัดคุณภาพน้ำ TDS

การวัดค่าทีดีเอส (TDS) สารละลายทั้งหมดที่เหลือจากการระเหย เป็นสิ่งจำเป็นในการวัดวิเคราะห์คุณภาพน้ำ 

ความแม่นยำเป็นสิ่งสำคัญ สินค้ามีหลายรุ่นให้เลือก พร้อมใบรับรอง Certificate of Calibration

TDS Meter รุ่นแนะนำ