pH buffer 10.01

pH buffer 10.01 เป็นสารละลายที่สามารถต้านทานการเปลี่ยนแปลงของค่า pH นิยมใช้ในการใช้งานหลายประเภทเช่นการสอบเทียบ pH meter การบำบัดน้ำ อุตสาหกรรมเคมี และในอุตสาหกรรมอาหาร อีกทั้งยังมีประโยชน์ในห้องปฏิบัติการและกระบวนการทางอุตสาหกรรม

ตามมาตรฐาน NIST พร้อมใบรับรอง Certificate of Analysis ติดต่อสอบถามได้ที่ บริษัท นีโอนิคส์ จำกัด โทร: 098-479-5684 หรือ 061-8268939 หรือ Line ID:@neonics


สอบถามข้อมูล สั่งซื้อ ขอใบเสนอราคา

Line ID
email
Line ID