HI96800 เครื่องวัด Brix Refractometer แบบดิจิตอล สำหรับ Food Grade ย่านการวัดที่ 0-85%บริกซ์ ค่าผิดพลาด ±0.2% ดัชนีหักเห (ND)

Original price was: ฿31,122.00.Current price is: ฿23,500.00.

HI96800 สำหรับ Food Grade ใช้วัดดัชนีหักเหและการแสดงผลทั้งรูปแบบการอุณหภูมิชดเชย (nD20) และไม่ได้รับการชดเชยอุณหภูมิ (ND) จากนั้นเครื่องวัดจะแปลงดัชนีหักเหไปเป็น % Brix ผู้ใช้สามารถสลับการแสดงผลไปมาระหว่างดัชนีหักเห (ND) และ ดัชนีหักเห (nD20) และ ค่า % Brix

  • ย่านการวัดที่ 0-85% Brix
  • ค่าผิดพลาด ±0.2% Brix
  • พร้อมใบรับรอง Certificate of Calibration
Line ID
Line ID